Счетоводни услуги


Счетововдни услуги

Денади Консулт предлага счетоводни услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в България.

Те са насочени както към утвърдени компании от малкия и средния бизнес, така и за новостартиращи фирми, физически лица и земеделски производители.

 • Обхват на услугите в абонаментния план:
 • Пълно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване.
 • Подаване на обр.1, обр.6 , декларации по ЗДДС.
 • Годишно счетоводно приключване.
 • Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база.
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НСИ.
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии.
 • Електронно пасивно банкиране.
 • Услуги, свързани с Търговския регистър към АВ.
 • Регистрация по закона за защита на личните данни.
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
 • По желание на клиента – извършване на административни услуги.
 • Цените за абонаментно счетоводство започват от 50 лв. в зависимост от спецификата на дейността, документооборота, броя на персонала и др.
 • Еднократни счетоводни услуги и консултации.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване.
 • Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство.
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет / ГФО /.
 • Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация.
 • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси.
 • Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ.
 • Побликуване на ГФО в Търговки регистър.
 • ТРЗ и личен състав.
 • Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му, до изготвянето на
 • необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа.
 • Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите.
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати.
 • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати.
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения.
 • Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж.
 • Подаване на болнични листове и декларации в НОИ.
 • Изготвяне на документи за инспекция по труда.
 • Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации.